Konstruksjonstegninger

Vi i Jørgensen Entreprenør kan tegne konstruksjonstegninger til ditt prosjekt.  

Konstruksjonstegninger er todimensjonale tegninger som inneholder alle detaljer som trengs for å utføre et prosjekt. Konstruksjonstegninger står sentrale når det søkes om tillatelser, byggeplan og er selve grunnlaget for gjennomføringen av arbeidet. Jørgensen Entreprenør har kunnskap og erfaring til å få godkjent ditt prosjekt.

 
Hva inneholder konstruksjonstegningene?

Byggeplanene gir en detaljert oversikt over prosjektets omfang og inkluderer bygge koder, kvalitetsspesifikasjoner og målinger. Plantegninger, snitt, fasade og situasjonsplan. Tegningene skal gi et korrekt bilde av hva som er planlagt.

Konstruksjonstegninger som brukes til søknad og tillatelse deles inn i tre deler:

Plantegning

På plantegningene skal det vises alle etasjer med rett etasje betegnelse. Byggets utvendige mål. Hvilken tykkelse ytterveggene har. Planløsning av hva rommene i bygget skal brukes til. Som for eksempel bad, kontor, stue osv. Det skal vises hva som er separate bruksenheter/boenheter. I plantegningene skal det også vises piler til hvilken del av bygget snitt-tegningene viser. Ved innvendige endringer i eksisterende bygg skal endringene markeres tydelig på plantegningen.

 
Fasadetegning

I fasadetegningene skal det vises tegninger av hele bygget i sin helhet fra hver himmelretning fasaden vender seg mot, altså fra nord, sør, vest og øst. Byggets materialvalg og eksteriøre utseende. Terrenglinjer som viser fremtidig planert terreng og hvordan terrenget er fra før av. Terrenglinjene skal ha høydeangivelse, altså meter over havet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng.

 

Snitt-tegning

Snitt-tegningene skal vise mer detaljer i tegningene som pilene i plantegningene viser til. Innvendige høyder, utvendige høyder inkludert taktekking. Hvor høyt over havet bygget er skal også komme frem. Takvinkel med rett angitt grad og yttervegger med korrekt tykkelse. I snitt-tegningene skal også terrenglinjene bli beskrevet. 

Hver tegning skal inneholde et tittelfelt med gårdsnummer eller bruksnummer, eventuelt seksjonsnummer, byggeadresse, tiltakets art, tiltakshaver, type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato og revideringsdato. 

Supplerende tegninger som terrengprofiltegninger kan være aktuelt dersom høydeforholdene ikke vises godt nok i fasade og snitt-tegningen i forhold til naboeiendom, omkringliggende bebyggelse og vei. Perspektivtegninger er også et godt supplement for å vise hvordan bygget vil se ut ved ferdigstilling.

Vi kan i enkelte tilfeller tilby 3D-tegninger.

Vi i Jørgensen Entreprenør tegner konstruksjonstegninger til alle prosjekt, store og små. Ta kontakt i dag og få Jørgensen Entreprenør på laget i ditt prosjekt.

 

Les mer om totalentreprenør her

Les mer om fremdriftsplaner her